There 160 Finalists from China

(Pages 1-11)

No.001 High Diving
Zongming Ye, Sichuan
46cm×46cm×78cm

No.002 Human Nature
Chang Heng, Hubei
35cm×19cm×67cm

No.003 Come On!
Keyou Li, Chongqing
40cm×28cm×52cm

No.004 Confrontation
Haode Zhang, Shandong
20cm×20cm×56m

No.005 Ancient Chinese Soccer
Yu Yang & Luo Jia, Chongqing
74cm×67cm×68cm

No.006 Spreading Wings, Flying
Xiangping Lin, Shanghai
60cm×35cm×21cm

No.007 Surging Color
Shenghan Gao & Xuefei Huang, Hubei
70cm×17.5cm×52cm

No.008 Dream Realization
Jianjun He, Guangdong
63cm×17cm×58cm
No.009 Leap
Yunfang Tong & Xin Ming, Hubei
57cm×30cm×59cm

No.010 Sports in Undeveloped Area
Xuejun Yang, Guangdong
47cm×21cm×67cm

No.011 Dawn in the Orient
Jianting Huang, Guangdong
56cm×55cm×82cm

No.012 Dream
Qingchun Wang, Beijing
23cm×46cm×51cm

No.013 Exercises
Zhang Ge, Ningxia
31cm×35cm×60cm

No.014 Soaring
Guosen Zhuo, Guangdong
74cm×30cm×62cm

No.015 Cultural Legacy of Han and Tang Dynasties-Music & Dance 1, 2
Ronghua Wu, Fujian
A:48cm×30cm×50cm B:40cm×30cm×50cm

No.016 Spreading the Wings
Weibao Qu, Shandong
52cm×36cm×54cm

No.017 Olympic Games in Peace
Chen Ke, Guangdong
68cm×15cm×85cm

No.018 Fighting
Lv Bin, Heilongjiang
59cm×24cm×34cm

No.019 Contest in the Countryside
Xincong Guo, Shandong
111.5cm×30cm×38cm

No.020 National Dance-White Crane Spreading Wings
Yungang Chen, Shaanxi
52cm×48cm×60cm

No.021 The Symphony of Life and Sport
Ding Bin, Shanghai
113cm×35cm×70cm

No.022 Quafoo Chasing After the Sun
Songtao Xu, Sichuan
57cm×26cm×54cm

No.023 Rising Wind & Scudding Clouds
Dekuan Xu, Beijing
30cm×11cm×59cm

No.024 Swimming-Fish
Yunbo Diao, Shandong
61cm×12cm×33cm

No.025 Surging
Wanqi Liu, Guizhou
55cm×8cm×60cm

No.026 Taoism-Sword
Tongtong Li, Liaoning
27cm×26cm×71cm

No.027 The Dream of Friendlies
Yu Chang, Guangdong
49cm×38cm×45cm

No.028 Terminal Speed
Tianyu Ma, Beijing
45cm×58cm×29cm

No.029 Shoot An Arrow Through a Willow Leaf
Yifan Jia, Inner Mongolia
29.5cm×64cm×48cm

No.030 Exceeding the Limits
Xiaozhong Yang, Beijing
62cm×46cm×50cm

No.031 Playing Diabolo
Baozhai Guo, Beijing
37cm×28cm×55cm

No.032 Guys Exercising Kungfu
Congmin Zhao, Beijing
48cm×32cm×50cm

No.033 Earth’s Core
Xinmin Fu, Fujian
40cm×40cm×58cm

No.034 Morning Wind
Yonghui Tang, Anhui
60cm×17cm×43cm

No.035 Permanent Running
Ma Hui, Shaanxi
60cm×16cm×48cm

No.036 Agitating China with Dancing, Binding the World Together with the Five Rings
Haipeng Zhang, Guangdong
103cm×25cm×73cm

No.037 Breaking Through
Zhiyuan Zhong, Guangdong
58cm×39cm×34cm

No.038 Rising
Songnian Mo, Guangdong
48cm×31cm×48cm

No.039 Blessing
Yuhe Zheng & Shen Ji, Beijing
33cm×33cm×57cm

No.040 One Dream
Weining Wang, Guangdong
80cm×28cm×63cm

No.041 Sunlight, Solidarity, Development
Xuebin Li, Anhui
50cm×14.5cm×29cm

No.042 Preparing
Shouming Hao, Hebei
27cm×40cm×50cm

No.043 The Dancing of Flood Dragon
Li Jin, Gansu
30cm×30cm×66cm

No.044 Green, Dream
Hongkun Wang, Zhejiang
55cm×10cm×41cm

No.045 The Dream of the World
Zhuo Jun, Guangdong
103cm×56cm×69cm

No.046 Struggle
Zhenwei Ling, Guangdong
50cm×30cm×60cm

No.047 Breakthrough
Shaozhen Zhang, Sichuan
133cm×33cm×80cm

No.048 The Column of Peace I
Lu Le, Zhejiang
20.5cm×20.5cm×81cm

No.049 The Final Winner
Ji Hong, Anhui
35cm×40cm×38cm

No.050 OL2008 in Beijing
Songling Yan, Tianjin
67.5cm×44cm×42cm

No.051 Chess
Zhigang Wang, Shaanxi
45cm×30cm×32cm

No.052 The World Is a Family
Xiaobo Yang, Yunnan
65cm×45cm×16cm

No.053 Early Morning
Zhang Kun, Shaanxi
54cm×24cm×64cm

No.054 Flower-dappled Horse
Hu Bing, Shaanxi
66cm×29cm×59cm

No.055 Sword Challenge
Yiwan Zhang, Shaanxi
114.5cm×35cm×36cm

No.056 Arrow Shooting, Olympic Games
Ren Zhe, Beijing
60cm×65cm×59cm

No.057 Spear and Shield
Pan Fen, Guangdong
74cm×20cm×52cm

No.058 Competitions
Tianyue Hu, Yunnan
73cm×20cm×46cm

No.059 One Dream
Chongli Feng, Beijng
114cm×29cm×27cm

No.060 Facing the Wind
Deng Ke, Beijing
39cm×35cm×56cm

No.061 Physical Training of the Whole Nation
Yuexiang Xu & Lintai Da &Haixiang Xu & Lansheng Yao, Gansu
A:12cm×42cm×48cm
B:41cm×28cm× 60cm
C:34cm×25cm×48cm
D:56cm×40cm×48cm

No.062 Chasing
Lin Bing, Guangdong
79cm×42cm×51cm

No.063 Higher
Runyong Yang, Hunan
30cm×20cm×62cm

No.064 The Flying Swallows on Ice
Baoren Wu, Inner Mongolia
98cm×29cm×49cm

No.065 Yoga & Tree
Xiaobing Li, Yunnan
21cm×14cm×58cm

No.066 From Ancient to Modern Times,Terracotta Side Horse
Yanjun Zhuang & Yanhong Jing, Zhejiang
52cm×30cm×62cm

No.067 New Beijing, New Starting Point
Bolin Liu, Beijing
35cm×43cm×58cm

No.068 Making Concerted Effort
Dewu Meng, Beijing
75cm×75cm×69cm

No.069 The Tracks of the Five Rings
Wang Hu&Yonghui Du, Beijng
75cm×24cm×60cm

No.070 Encounter
Li Nan, Beijing
99cm×50cm×40cm

No.071 The Eternal Sacred Fire
Jinduo Tian & Zengzhu Wen & Ziyang Tian, Liaoning
40cm×40cm×65cm

No.072 The Speed in Movement
Zhao Bin, Jilin
56cm×25cm×54cm

No.073 The Moment of Losing Balance
Liu Song, Jiangsu
66cm×40cm×44cm

No.074 The Ambitions for 2008
Fang Ming, Jiangsu
27cm×27cm×60cm

No.075 Cycling, Olympic Games
Dongjiang Li, Jilin
60cm×31cm×30cm

No.076 Starting Point, Leaping
Yifu Li, Jiangsu
63cm×25cm×50cm

No.077 Leap, Dream
Xuanfeng Li, Jiangsu
13cm×28cm×57cm

No.078 Diving, Difficulty Coefficient: 305B
Sun Yi, Tianjin
13cm×7cm×61cm

No.079 The Melody Starts Abruptly
Jiabin Sun, Liaoning
49cm×31cm×59cm

No.080 Cheers
Yuanjie Liu, Shanghai
47cm×47cm×62cm

No.081 Swimming
Lu Jin, Anhui
60cm×11cm×39cm

No.082 Drunken Boxing
Yongqian Zhu, Jiangsu
60cm×23cm×35cm

No.083 Harmony and Peace, Sky Supporting Pillar
Zejian Wang, Fujian
27cm×27cm×61cm

No.084 Flying Dragon & Leaping Tiger
Cheng Yang, Jiangsu
87cm×32cm×55cm

No.085 Striving
Guohao Feng & Wensi Lin, Guangdong
55cm×53cm×44cm

No.086 Under the Blue Sky
Jianchuang Liang, Guangdong
60cm×23cm×27cm

No.087 The Blooming Moment of Victory
Yang Wei, Guangxi
40cm×40cm×55cm

No.088 Silvery Dream
Lingling Xu, Guangxi
16cm×30cm×58cm

No.089 Kungfu Soccer
Lin Chun, Fujian
56cm×58cm×55cm

No.090 The Steps of Youths
Yuexin Huang, Guangxi
83cm×34cm×54cm

No.091 Integration
Huijie Dong, Beijing
16cm×10cm×56cm

No.092 Shuttle Cock
Yiming Duan, Beijing
A:37cm×18cm×62cm
B:34cm×18cm×60cm
C:32cm×13cm×62cm

No.093 Module Sculpture with Chinese Structural Characteristics-the Olympic Pillar
Junqian Liu, Shandong
37cm×37cm×113cm

No.094 Sword
Gao Meng, Beijing
25cm×18cm×71cm

No.095 Dancing Eagles-Mongolian Wrestlers
Dusu Wen, Inner Mongolia
63cm×40cm×77cm

No.096 Boxing
Chengyi Xu, Jiangsu
44cm×62cm×30cm

No.097 Street Dance
Chen Gang, Jiangsu
46cm×21cm×62cm

No.098 Ultimate Speed
A’cheng Zhou, Jiangsu
45cm×22cm×61cm

No.099 A Moment Recorded in the History
Liqun Su, Jiangsu
45cm×31.5cm×64.5cm

No.100 Running Faster Than a Rabbit, Leaping Higher Than a Frog
Xu Fei, Jiangsu
49cm×49cm×57cm

No.101 Ode to Peace
Yuting Liu, Beijing
37.5cm×20cm×63cm

No.102 Playing the Drum at Festival
Pan Song, Beijing
31cm×21cm×53cm

No.103 Xiang on the Flying Swallow
Baozhong Xu, Shanghai
80cm×25cm×74cm

No.104 Practicing Sword in the Autumn Wind
Boyang Huo, Liaoning
61cm×20cm×31cm

No.105 Moonlight
Guo Xue & Tang Xun, Hubei
99cm×37cm×89cm

No.106 The Memory of Campus
Lianfu Chen, Liaoning
28cm×15cm×60cm

No.107 Higher, Swifter, Stronger
Yan Jun, Yunnan
36cm×26.5cm×173cm

No.108 Olympics in China
Zhao Li, Sichuan
50cm×50cm×43cm

No.109 The Five Elements
Sihua Qian, Sichuan
52cm×35cm×59cm

No.110 Chinese Red
Zhao Zhan, Tianjin
52cm×26cm×56cm

No.111 Peace, Growth
Ronghua Ye, Chongqing
57cm×21cm×57cm

No.112 Meihua Stake
Jinguo Xiang, Hubei
80cm×39cm×32cm

No.113 Turtle And Rabbit Race Together
Wenling Chen, Fujian
37.5cm×24.5cm×45cm

No.114 An Endless Relay Race
Yumin Jing, Tianjin
138cm×33cm×64cm

No.115 The Everlasting Sacred Fire
Xiaomeng Jing, Tianjin
42.5cm×34cm×70cm

No.116 The Olympic Wind
Li Xun Tianjin
39cm×66cm×20cm

No.117 No. XX
Zhongbin Zhou, Jilin
50cm×40cm×66cm

No.118 Lotuses from the Water
Zhang Hua, Hebei
60cm×60cm×56cm

No.119 The Five-Ring Girls
Guilun Chen, Beijing
30cm×22cm×60cm

No.120 Victory
Ji Zhou, Guangdong
62cm×20cm×68cm

No.121 Evolution
Zengkang Lu, Guangdong
55cm×21cm×57cm

No.122 Hard Struggle
Yongsen Xu, Liberation Army of Beijing
126cm×18cm×33cm

No.123 The Spring Is Coming
Jida Wang, Beijing
48cm×30cm×52cm

No.124 Leaping Forward
Chengren Wu, Yunnan
40cm×90cm×48cm

No.125 Olympic Wings
Zhao Meng, Beijing
66cm×36cm×62cm

No.126 Everlasting Passion for the Sacred Olympic Fire
Xianhai Li, Sichuan
A:62 cm×57 cm×13 cm
B:62cm×20 cm×18 cm
C:62 cm×30 cm×13 cm

No.127 Vaulting Horse
Zhenxi Que, Hunan
44cm×58cm×83cm

No.128 Congregations
Peibo Wang, Beijing
50cm×50cm×53cm

No.129 Two Boxers
Yundao Mou, Shaanxi
48cm×48cm×64cm

No.130 Pairs Skating
Chen Gang, Tianjin
60cm×30cm×45cm

No.131 The Millennial Dream-One Aim
Jinkai Liu, Tianjin
53cm×47cm×49cm

No.132 Olympic Dance
Tan Xun, Tianjin
60cm×45cm×59cm

No.133 Expecting
Li Jun, Tianjin
11cm×35cm×55cm

No.134 The Heaven, Shocking Drumbeat
Shihong Yu, Tianjin
32.5cm×32.5cm×55cm

No.135 Setting Free
Xiangyu Zhang, Tianjin
23cm×25.5cm×55cm

No.136 The Olympic Victory Monumental Stone
Zuo Na, Beijing
25cm×25cm×71cm

No.137 Spurting
Liu Wei, Chongqing
35cm×38cm×68cm

No.138 Eagles Flying in Air
Fan Wen & ZouYong, Sichuan
67cm×24cm×61cm

No.139 One Dream
Tan Yun, Chongqing
77cm×56cm×30cm

No.140 Athletes Under the Five Rings
Liankun Cheng, Anhui
59cm×59cm×56cm

No.141 Memory of Sports
Shuguo Zhang, Guangdong
50cm×24cm×84cm

No.142 The Family’s Martial Art
Yaoyan Zhang & Xiaoqiu Xiao, Hunan
63cm×63cm×63cm

No.143 One Dream
Deng Gang, Chongqing
46cm×35cm×75cm

No.144 New Goal
Xiangdong Shi, Guangxi
15cm×16cm×57cm

No.145 Great Achievements
Ziyi Chao, Henan
112cm×112cm×65cm

No.146 Long, Cherished Wish
Ziwei Chao, Henan
48cm×60cm×28cm

No.147 Phoenix
College of Visual Arts, China Academy of Art, Zhejiang
60cm×38cm×34cm

No.148 The Fisherman Sing in the Evening on Boat
College of Visual Arts, China Academy of Art, Zhejiang
65cm×50cm×37.5cm

No.149 Floating Stone
College of Visual Arts, China Academy of Art, Zhejiang
38cm×64cm×15cm

No.150 Up, Up ,Up
Shukui Song, Zhejiang
88cm×33cm×87cm

No.151 Swimming
Lieyi Shen, Zhejiang
63cm×63cm×32cm

No.152 The Olympic God Coming from the West
Guangwen Dai & Jianqiang Yang, Beijing
A:70cm×36cm×61cm
B:94cm×46cm×32cm

No.153 Struggle
Bingyi Huang, Guangdong
52cm×28cm×70cm

No.154 A Special Charm in Chang’an
Yalin Wu, Guangdong
27cm×20cm×55cm

No.155 Flying Dance
Xiaoyang Chen & Xiao Jin, Guangdong
93cm×24cm×95cm

No.156 Galloping
Hanqiang Lin, Guangdong
65cm×66cm×42cm

No.157 Higher
Jianwei Guo, Liaoning
32cm×27.5cm×58cm

No.158 The World of Propriety
Yuan Jia, Beijing
60cm×60cm×48cm

No.159 The Ocean’s Sky
You Tao, Liaoning
56cm×54cm×34cm

No.160 Woman & Arch
Hongquan Song, Hebei
11cm×11cm×87.5cm